Załącznik do Uchwały Nr 237/2019 

Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

z dnia 10.10.2019 r. 

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora  
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie 

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w oparciu o: Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) zwanej dalej „Ustawą” oraz Ustawę o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618) uchwala następujący tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

I. Postanowienia ogólne 

§1

Podmiotem przeprowadzającym postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zwanego dalej IPiN, jest Rada Naukowa, zgodnie z art. 178 ust. 1.2 Ustawy. Rada Naukowa IPiN nadaje, na drodze decyzji administracyjnej, stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne.

§2

Jeżeli rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny, wskazuje się dyscyplinę, w której nadaje się stopień doktora.

§3

Jeżeli rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu i nie jest możliwe wskazanie dyscypliny, o której mowa w § 2, stopień doktora nadaje się w dziedzinie.

§4

Stopień doktora może być nadany w dyscyplinie również wspólnie przez uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe w dyscyplinie, w której każde posiada kategorię naukową A+, A albo B+, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której nadawany jest stopień.

§5

1. Stopień doktora może być nadany osobie, która:
1) posiada tytuł zawodowy lekarza, magistra, albo równorzędny;
2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
3) posiada w dorobku co najmniej jedną z niżej wymienionych publikacji:

a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267ust.2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, albo rozdział w takiej monografii.

2. W przypadku gdy artykuł naukowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. a, opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej jest wieloautorski, kandydat załącza do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w powstanie tego artykułu.

3. W przypadku gdy praca zbiorowa, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. b, ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia pozostałych współautorów.

4. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

II Komisja Postępowań Doktorskich

§6

Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora prowadzi Komisja Postępowań Doktorskich, zwana dalej Komisją, powołana przez Radę Naukową IPiN. W jej skład wchodzi Koordynator/Przewodniczący Komisji, dziesięciu członków Komisji oraz dziesięciu rezerwowych członków. Członkami Komisji mogą być pracownicy Instytutu z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Po wybraniu przez Radę Naukową promotora lub promotorów oraz recenzentów, skład Komisji jest poszerzony o te osoby.

§7

Wszystkie głosowania Komisji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora zapadają w trybie tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, za pomocą elektronicznego systemu.

§8

W celu zapewnienia wysokiego standardu przygotowywanych rozpraw doktorskich, Rada Naukowa Instytutu może wyznaczyć na wniosek Komisji promotora, promotorów, a w razie potrzeby promotorów pomocniczych, sprawujących opiekę naukową nad planem i realizacją badań stanowiącym przedmiot rozprawy.

1. Z wnioskiem do Komisji o wyznaczenie promotora, promotorów, promotora pomocniczego występuje osoba przygotowująca rozprawę doktorską.

2. Promotorem może być osoba ze stopniem doktora habilitowanego, lub z tytułem profesora a promotorem pomocniczym – osoba ze stopniem doktora.

3. Wniosek Komisji poprzedza dyskusja nad celami i metodą przygotowywanej rozprawy doktorskiej a także, jeśli uzasadnia to stopień zaawansowania rozprawy, nad dotychczas uzyskanymi jej wynikami. Dyskusję kończy głosowanie nad skierowaniem wniosku do Rady Naukowej.

III. Dokumenty i tryb złożenia rozprawy doktorskiej

§9

Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym składa do Przewodniczącego Komisji następujące dokumenty:

a) rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim w postaci papierowej (1 egzemplarz),

b) rozprawę doktorską na elektronicznym nośniku danych (1 plik formatu pdf),

c) zgodę Komisji Bioetycznej, jeśli jest wymagana,

d) publikacje naukowe w plikach formatu pdf,

e) życiorys wraz z informacją o przebiegu pracy zawodowej,

f) odpis dyplomu ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego lekarza lub magistra, lub równorzędnego,

g) podanie o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny, zawierające wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów, lub promotora i promotora pomocniczego, jeśli nie byli oni wyznaczeni wcześniej,

h) w przypadku, gdy rozprawa doktorska jest zbiorem publikacji, należy dołączyć poświadczone przez promotora/promotorów rozprawy oświadczenia Kandydata opisowo określające jego wkład w powstanie artykułu oraz oświadczenia wszystkich współautorów publikacji określające opisowo ich wkład w powstanie artykułu,

i) w przypadku dołączenia artykułu przyjętego do druku, do rozprawy należy dołączyć list od edytora, akceptujący pracę.

§10

Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora będący doktorantem Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD] składa do Przewodniczącego Komisji następujące dokumenty:

a) rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim w postaci papierowej (1 egzemplarz),

b) rozprawę doktorską na elektronicznym nośniku danych (1 plik formatu pdf),

c) zgodę Komisji Bioetycznej, jeśli jest wymagana,

d) publikacje naukowe w plikach formatu pdf,

e) życiorys wraz z informacją o przebiegu pracy zawodowej,

f) odpis dyplomu ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub lekarza,

g) podanie o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny, zawierające wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów, lub promotora i promotora pomocniczego, jeśli nie byli oni wyznaczeni wcześniej,

h) w przypadku, gdy rozprawa doktorska jest zbiorem publikacji, należy dołączyć poświadczone przez promotora/promotorów rozprawy oświadczenia Kandydata opisowo określające jego wkład w powstanie artykułu oraz oświadczenia wszystkich współautorów publikacji określające opisowo ich wkład w powstanie artykułu,

i) w przypadku dołączenia artykułu przyjętego do druku, do rozprawy należy dołączyć list od edytora, akceptujący pracę.

 IV. Tryb postępowania

§11

Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora przedstawia na posiedzeniu Komisji Postępowań Doktorskich główne założenia rozprawy doktorskiej i uzyskane wyniki badań. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 10 minut.

§12

W przypadku Kandydata, który nie miał promotora wyznaczonego wcześniej przez Radę Naukową IPiN, Rada na wniosek Komisji, na najbliższym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wyznacza promotora/promotorów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora.

§13

1. Po zapoznaniu się z przygotowaną przez promotora/promotorów opinią, Rada Naukowa w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę w sprawie prowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora, wyznacza trzech recenzentów rozprawy doktorskiej oraz skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego.

2. Recenzentem musi być osoba spełniająca wymagania ustawy, niebędąca pracownikiem IPiN oraz co do której nie zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

3. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia. Dopuszcza się możliwość przesłania kopii recenzji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Recenzja musi zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 187 ust. 1 i 2 ustawy.

5. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w powstanie tej pracy.

6. W uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku niedotrzymania przez recenzenta wyznaczonych terminów, Rada Naukowa może w trybie głosowania tajnego wyznaczyć kolejnego recenzenta rozprawy.

§14

1. Komisja powołana do przeprowadzenia egzaminów doktorskich składa się z czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, w tym promotora.

2. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych recenzji, przewodniczący Komisji wyznacza termin ustnego egzaminu Kandydata z dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy. W czasie egzaminu Komisja weryfikuje wiedzę Kandydata oraz uzyskane efekty kształcenia dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

3. Egzamin kończy się oceną wystawianą według skali:

1) bardzo dobry 5,0;
2) dobry plus 4,5;
3) dobry 4,0;
4) dostateczny plus 3,5;
5) dostateczny 3,0;
6) niedostateczny 2,0.

4. W przypadku niezdania egzaminu doktorskiego, Rada może, na wniosek kandydata, wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

§15

1. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczony Kandydat, który uzyskał pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz zdał egzamin doktorski.

2. Wobec Kandydata, który spełnił wymogi określone w ust.1, Komisja podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia rozprawy doktorskiej do obrony a przewodniczący Komisji wyznacza i ogłasza termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

3. W przypadku niedopuszczenia rozprawy doktorskiej Rada wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony. Na postanowienia przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej w terminie 7 dni od daty doręczenia.

§16

1. O publicznej obronie rozprawy doktorskiej zawiadamia się wszystkie placówki naukowe, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na 10 dni przed planowaną obroną.

2. Nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem obrony rozprawy doktorskiej, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej IPiN, rozprawę doktorską wraz z jej streszczeniem.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie POL-on.

§17

1. W obronie rozprawy doktorskiej musi wziąć udział promotor oraz co najmniej dwóch z trzech wyznaczonych przez Radę Naukową recenzentów.

2. Przebieg obrony:

1) część jawna posiedzenia:

a) promotor przedstawia sylwetkę doktoranta oraz jego dorobek naukowy i zawodowy,
b) doktorant przedstawia główne tezy rozprawy,
c) recenzenci przedstawiają swoje opinie (w razie nieobecności recenzenta Przewodniczący Komisji zarządza odczytanie recenzji),
d) Przewodniczący Komisji otwiera dyskusję, w której mogą wziąć udział wszystkie osoby obecne na posiedzeniu,
e) kandydat odpowiada recenzentom i dyskutantom;

2) część niejawna posiedzenia

a) członkowie Komisji dyskutują nad przebiegiem obrony,
b) głosowanie tajne nad wnioskiem w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej
c) głosowanie tajne w sprawie wystąpienia do Rady o nadanie stopnia naukowego doktora;

3) część jawna posiedzenia:

Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki obrad Komisji

§18

W przypadku uzyskania od recenzentów co najmniej dwóch wniosków o wyróżnienie rozprawy wraz ze stosownymi uzasadnieniami wysokiego poziomu naukowego i istotnego wkładu do dyscypliny, Komisja może wystąpić do Rady Naukowej o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, wyłącznie w przypadku, gdy Kandydat uzyskał ocenę 5.0 (bardzo dobry) z egzaminu doktorskiego. Taki wniosek do Rady Naukowej Komisja uchwala w głosowaniu tajnym.

V. Nadanie stopnia doktora  

§19

Informację o przebiegu obrony rozprawy doktorskiej przedstawia Radzie Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego członek Komisji.

§20

Stopień naukowy doktora nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, Rada Naukowa IPiN. Uchwałę w tej sprawie Rada podejmuje w głosowaniu tajnym

§21

Na wniosek Komisji, Rada Naukowa może wyróżnić rozprawę doktorską. Uchwałę w tej sprawie Rada podejmuje w odrębnym głosowaniu tajnym.

VI. Opłaty  

§22

Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora wnosi na rzecz IPiN opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.

§23

Wysokość opłaty Dyrektor IPiN określa w zarządzeniu, przy czym nie może ona przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.

§24

Opłaty nie pobiera się od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej ani od osoby zatrudnionej w IPiN.

§25

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu, na wniosek Kandydata, może odstąpić od opłaty w całości lub w części

  VII. Przepis przejściowy

§26

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także:

1) artykuły naukowe opublikowane

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) monografie naukowe wydane przez:

a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.

§27

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską oraz dokumenty, o których mowa w §2 ust. 3 pkt.1, 4-7.

VIII. Przepisy końcowe

§28

Na postanowienia podjęte przez Radę Naukową, w tym od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej.

§29

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na posiedzeniu w dniu 10 października 2019 r. i wchodzi w życie z dniem podpisania stosownej uchwały przez Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu.

 

Załącznik do Uchwały Nr 238/2019 
Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
z dnia 10.10.2019 r.

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w oparciu o: Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) zwanej dalej „Ustawą” oraz Ustawę o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618) uchwala następujący tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

I. Postanowienia ogólne

§1

Podmiotem habilitującym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (zwanego dalej IPiN) jest Rada Naukowa, zgodnie z art. 178 ust. 1.2 Ustawy. Rada Naukowa IPiN nadaje, na drodze decyzji administracyjnej, stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne

§2

1. Warunki ogólne uzyskania stopnia doktora habilitowanego opisuje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668), zwana dalej Ustawą.

2. Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:

a) posiada stopień doktora;
b) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:

– 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie zawartym w rozporządzeniu MNiSW, lub

– 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie zawartym w rozporządzeniu MNiSW, lub

– 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne;

c) wykazuje się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej

3. Osiągnięcie, o którym mowa w pkt. 2b, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.

4. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

II. Wszczęcie postępowania

§3

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany do IPiN za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej (zwanej dalej RDN).

§4

1. Rada Naukowa, w terminie 4 tygodni od otrzymania poprawnego formalnie wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego, podejmuje decyzję o prowadzeniu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwanego dalej „postępowaniem”.

2. W przypadku gdy Rada Naukowa nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania, Przewodniczący Rady Naukowej niezwłocznie informuje o tym RDN i zwraca wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

     III. Sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej

§5

1. Rada Naukowa, w terminie 6 tygodni od otrzymania informacji o wyznaczeniu przez RDN członków komisji habilitacyjnej, powołuje komisję habilitacyjną.

2. W skład komisji habilitacyjnej wchodzi:

1) 4 członków wyznaczonych przez RDN, w tym przewodniczący i trzech recenzentów,

2) 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych w IPiN, w tym sekretarz,

3) recenzent posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędący pracownikiem IPiN.

3. Członkowie komisji habilitacyjnej wskazani w § 5 pkt. 2.2 i recenzent wskazany w pkt. 2.3 wybierani są przez Radę Naukową Instytutu w tajnym głosowaniu w trybie uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Naukowej IPiN. Kandydatów na członków komisji habilitacyjnej i recenzenta wskazanych w § 5 pkt. 2.2 i pkt. 2.3 zgłasza Prezydium Rady Naukowej.

4. W skład komisji habilitacyjnej nie może być powołana osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

5. Obsługę administracyjno-organizacyjną komisji wykonuje sekretarz komisji habilitacyjnej.

6. W przypadku wycofania wniosku po powołaniu komisji habilitacyjnej ten sam wniosek nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w innym podmiocie habilitującym, a wnioskodawca nie może ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przez okres 2 lat.

§6

1. Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w art. 221 ust. 4 i 5 ustawy, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Instytut uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami kandydata.

2. Recenzentem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała terminu na przygotowanie recenzji. Kandydat na recenzenta składa oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji recenzenta, o których mowa w art. 221 ust. 7 ustawy.

IV. Przebieg postępowania

§7

1. Przewodniczący Rady Naukowej przekazuje recenzentom wniosek kandydata celem dokonania oceny, czy osiągnięcia naukowe kandydata odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku dokonują oceny, o której mowa w § 7 pkt. 1, i przygotowują recenzje.

§8

1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z kandydatem rozmowę.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisja habilitacyjna powiadamia kandydata o miejscu, terminie i przedmiocie planowanej rozmowy na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia.

3. Rozmowa z kandydatem może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

§9

1. W terminie nie później niż 5 tygodni od dnia otrzymania ostatniej recenzji/po otrzymaniu wszystkich recenzji, przewodniczący wraz z sekretarzem wyznaczają termin posiedzenia komisji habilitacyjnej, celem podjęcia uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania bądź odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

2. Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania bądź odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego podejmuje komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym. Opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne.

3. Na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, komisja podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym.

4. Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Przepis nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 9 pkt. 3.

5. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje Radzie Naukowej uchwałę, o której mowa w § 9 pkt. 2, wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania.

§10

Rada Naukowa podejmuje uchwałę w sprawie nadania bądź odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej, o której mowa w § 9 pkt. 2, w terminie jednego miesiąca od jej otrzymania

§11

1. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego osobie ubiegającej się
o stopień doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do RDN w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składane jest na ręce Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu, który przekazuje odwołanie RDN wraz z opinią Rady Naukowej w trybie uchwały podjętą w głosowaniu tajnym oraz aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

2. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, RDN utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie Naukowej IPiN lub innemu podmiotowi habilitującemu.

3. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w zakresie
nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

V. Obowiązki informacyjne 

§12

IPiN udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej, recenzje, uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania. Wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie POL-on.

VI. Opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego    

§13

1. Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wnosi opłatę za
przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.

2. Opłatę wnosi się na rzecz IPiN.

3. Koszty postępowania obejmują:

1) wynagrodzenie członków komisji habilitacyjnej,

2) wynagrodzenie recenzentów,

3) koszty administracyjne, w tym koszty pośrednie.

4. Z opłat, o których mowa w § 13 pkt. 1 zwolnieni są pracownicy IPiN.

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor IPiN może zwolnić z opłaty w całości lub
w części.

6. Wysokość opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego ustala się w trybie zarządzenia Dyrektora IPiN.

7. Wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających
w szczególności koszty wynagrodzeń dla recenzentów i członków komisji habilitacyjnej, koszty związane z delegacjami osób spoza Warszawy oraz koszty pośrednie IPiN, uwzględniając zapisy Ustawy.

8. Opłatę pobiera się na podstawie umowy zawartej między Dyrektorem IPiN a osobą
ubiegającą się o stopień doktora habilitowanego lub podmiotem zatrudniającym
habilitanta.

9. Zobowiązanie do jej zawarcia jest składane po podjęciu przez Radę Naukową IPiN
uchwały o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego osoby
ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

 

Więcej informacji oraz wzory poszczególnych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html
https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Rozmiar czcionki
Kontrast