Instytut Psychiatrii i Neurologii jest ośrodkiem naukowym specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, jak też przez konsultacje w warunkach ambulatoryjnych.

Zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w celu lepszego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludności oraz dalszego postępu nauki w zakresie psychiatrii, neurologii i dziedzin pokrewnych.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
 • organizowanie i prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie zagadnień biologicznych, klinicznych i psychospołecznych związanych z zaburzeniami psychicznych i chorobami neurologicznymi,
 • opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju nauk z zakresu psychiatrii i neurologii, a także propozycji w zakresie wykorzystania krajowych i zagranicznych osiągnięć naukowych,
 • koordynowanie prac w zakresie psychiatrii, neurologii, neurochirurgii prowadzonych przez inne jednostki w ramach zawartych umów i porozumień,
 • upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych m.in. przez działalność wydawniczą, organizowanie konferencji naukowych, szkoleniowych,
 • podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników Instytutu oraz prowadzenie działalności szkoleniowej na zlecenie innych jednostek,
 • prowadzenie studium doktoranckiego i innych studiów podyplomowych w dziedzinach objętych statutową działalnością Instytutu,
 • kształcenie podyplomowe w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Instytucie,
 • opracowywanie i udostępnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w dziedzinach reprezentowanych przez Instytut,
 • opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i opinii dotyczących stanu i rozwoju opieki psychiatrycznej i neurologicznej oraz przystosowywanie ich wniosków do wdrażania w praktyce,
 • wykonywanie prac zleconych przez Ministra Zdrowia,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych (diagnostyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych) w formie świadczeń stacjonarnych, ambulatoryjnych oraz w formach pośrednich (oddziały dzienne, środowiskowe) w zakresie psychiatrii i neurologii oraz specjalności pokrewnych,
 • sprawowanie nadzoru merytoryczno-naukowego w zakresie i obszarze wyznaczonym przez Ministra Zdrowia lub obowiązujące w tym zakresie przepisy
Priorytetowe kierunki badań:
 • w zakresie neurologii
  • choroby naczyniowe oraz zaburzenia otępienne
  • czynniki ryzyka
  • epidemiologia
  • metody terapii i rehabilitacji
  • aspekty immunologiczne chorób ośrodkowego układu nerwowego
  • analiza DNA i inne badania molekularne w chorobach układu nerwowego
 • w zakresie uzależnień
  • epidemiologia
  • uwarunkowania psychospołeczne
  • mechanizmy neurobiologiczne
  • nowe metody terapii
 • w zakresie psychiatrii
  • zaburzenia psychiczne niepsychotyczne
  • epidemiologia
  • uwarunkowania psychospołeczne
  • nowe metody terapii i rehabilitacji
  • choroby afektywne i zaburzenia schizofreniczne
  • etiopatogeneza
  • nowe metody terapii i rehabilitacji
  • promocja zdrowia psychicznego
  • programy promocyjne i ocena ich efektywności

Działalność usługowa obejmuje: leczenie zaburzeń psychicznych i schorzeń neurologicznych, uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

W całodobowych i dziennych oddziałach klinik psychiatrycznych
 • diagnostyka, terapia i rehabilitacja:
  • zaburzeń schizofrenicznych (terapia, rehabilitacja, psychoedukacja, terapia rodzin)
  • zaburzeń afektywnych, w szczególności depresji
  • zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (choroba Alzheimera i inne)
  • zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości (psychoterapia)
  • zaburzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego, szczególnie schizofrenii i zaburzeń odżywiania (anoreksja)
  • osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (leków)
W całodobowych i dziennych oddziałach klinik neurologicznych
 • diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń neurologicznych, z uwzględnieniem:
  • chorób naczyniowych mózgu
  • stwardnienia rozsianego
  • chorób zwyrodnieniowych
  • chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  • padaczki
  • chorób prionowych
  • choroby Wilsona
W poradniach Przychodni Przyklinicznej:
 • wysokospecjalistyczne konsultacje i porady ze wszystkich dziedzin psychiatrii i neurologii
 • porady dla dzieci autystycznych i ich rodzin
 • psychoterapia i terapia rodzin
 • konsultacje dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • diagnostyka pre- i postnatalna defektów metabolicznych, aberracji chromosomowych i innych chorób genetycznych
Badania diagnostyczne
 • rezonans magnetyczny
 • tomografia komputerowa
 • badania izotopowe
 • EEG – pełny zakres badań
 • EMG
 • potencjały wywołane
 • poziom leków i innych substancji we krwi
 • płyn rdzeniowo-mózgowy
 • USG + Doppler
 • badanie przepływów, m.in. wewnątrzaszkowych
 • EKG, Holter
 • echo serca
 • badania neuropsychologiczne i psychologiczne
 • pełny zakres badań laboratoryjnych krwi i innych płynów ustrojowych
Rozmiar czcionki
Kontrast