Informacje Adresowe


Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie
Adres: Aleja Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, POLSKA

http://www.ipin.edu.pl
e-mail: ipin@ipin.edu.pl

NIP 5250009387 REGON 000288509

 


Podstawowe Dane.
Status i Forma Prawna.
Działalność – cele, misja, zadania.
Organy Instytutu.
Statut.
Majątek.
Informacje dla Pacjentów.
Komunikaty
 


Podstawowe Dane

 


Dyrektor Naczelny Instytutu

prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, heitzman@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 706

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju

prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski, mierzeje@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 514

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, jarosz@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 514

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab.n.med.Michał Lew-Starowicz, mlew-starowicz@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 514

 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Mgr Inż. Barbara Wiatrowska, wiatrow@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 780

 

Główny Księgowy
Mgr Roman Fedak
Sekretariat: tel.

 

Naczelna Pielęgniarka

Mgr Katarzyna Wiśniewska, kwisniewska@ipin.edu.pl

Wróć


Status i Forma Prawna

 


 1. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, instytutem badawczym,
 2. Siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa,
 3. Instytut posiada osobowość prawną,
 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Zdrowia,
 5. Instytut zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133539
 6. Instytut Psychiatrii i Neurologii ma nadany:
  REGON: 000288509
  NIP: 5250009387

Instytut Psychiatrii i Neurologii działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych / Dz. U. nr 96, poz. 618/,
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Psychoneurologicznego / Dz. U. nr 19, poz. 154, z późn. zm. /.
 3. Ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej / tj Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz.89, z późn. zm./
 4. Statutu
 5. Innych przepisów szczególnych dotyczących zagadnień będących przedmiotem działania Instytutu.

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest największym w Polsce ośrodkiem naukowym specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych oraz w badaniach nad neurobiologicznymi mechanizmami zaburzeń w czynnościach ośrodkowego układu nerwowego. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, jak też przez konsultacje w warunkach ambulatoryjnych.

Od chwili powołania Instytut rozwija działalność w kilku kierunkach, a mianowicie jako:

 1. placówka naukowo-badawcza, prowadząca badania w zakresie neurologii, psychiatrii i dziedzin pokrewnych, a także jako jednostka koordynująca badania w tych dziedzinach na terenie całego kraju,
 2. ośrodek konsultacyjny dla Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz innych organów administracji państwowej oraz placówek służby zdrowia w dziedzinie neurologii i psychiatrii, biorący udział w nadzorze specjalistycznym w tych dziedzinach,
 3. ośrodek szkolenia i doskonalenia kadr w zakresie neurologii i psychiatrii,
 4. wysokospecjalistyczna placówka diagnostyki i lecznictwa w zakresie neurologii i zaburzeń psychicznych.

Wróć


Działalność – cele, misja, zadania.

 


Instytut Psychiatrii i Neurologii jest ośrodkiem naukowym specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, jak też przez konsultacje w warunkach ambulatoryjnych.

Zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w celu lepszego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludności oraz dalszego postępu nauki w zakresie psychiatrii, neurologii i dziedzin pokrewnych.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie zagadnień biologicznych, klinicznych i psychospołecznych związanych z zaburzeniami psychicznych i chorobami neurologicznymi,
 • opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju nauk z zakresu psychiatrii i neurologii, a także propozycji w zakresie wykorzystania krajowych i zagranicznych osiągnięć naukowych,
 • koordynowanie prac w zakresie psychiatrii, neurologii, neurochirurgii prowadzonych przez inne jednostki w ramach zawartych umów i porozumień,
 • upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych m.in. przez działalność wydawniczą, organizowanie konferencji naukowych, szkoleniowych,
 • podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników Instytutu oraz prowadzenie działalności szkoleniowej na zlecenie innych jednostek,
 • prowadzenie studium doktoranckiego i innych studiów podyplomowych w dziedzinach objętych statutową działalnością Instytutu,
 • kształcenie podyplomowe w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Instytucie,
 • opracowywanie i udostępnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w dziedzinach reprezentowanych przez Instytut,
 • opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i opinii dotyczących stanu i rozwoju opieki psychiatrycznej i neurologicznej oraz przystosowywanie ich wniosków do wdrażania w praktyce,
 • wykonywanie prac zleconych przez Ministra Zdrowia,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych (diagnostyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych) w formie świadczeń stacjonarnych, ambulatoryjnych oraz w formach pośrednich (oddziały dzienne, środowiskowe) w zakresie psychiatrii i neurologii oraz specjalności pokrewnych,
 • sprawowanie nadzoru merytoryczno-naukowego w zakresie i obszarze wyznaczonym przez Ministra Zdrowia lub obowiązujące w tym zakresie przepisy

Priorytetowe kierunki badań:

 • w zakresie neurologii
  • choroby naczyniowe oraz zaburzenia otępienne
  • czynniki ryzyka
  • epidemiologia
  • metody terapii i rehabilitacji
  • aspekty immunologiczne chorób ośrodkowego układu nerwowego
  • analiza DNA i inne badania molekularne w chorobach układu nerwowego
 • w zakresie uzależnień
  • epidemiologia
  • uwarunkowania psychospołeczne
  • mechanizmy neurobiologiczne
  • nowe metody terapii
 • w zakresie psychiatrii
  • zaburzenia psychiczne niepsychotyczne
  • epidemiologia
  • uwarunkowania psychospołeczne
  • nowe metody terapii i rehabilitacji
  • choroby afektywne i zaburzenia schizofreniczne
  • etiopatogeneza
  • nowe metody terapii i rehabilitacji
  • promocja zdrowia psychicznego
  • programy promocyjne i ocena ich efektywności

Działalność usługowa obejmuje: leczenie zaburzeń psychicznych i schorzeń neurologicznych, uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

W całodobowych i dziennych oddziałach klinik psychiatrycznych

 • diagnostyka, terapia i rehabilitacja:
  • zaburzeń schizofrenicznych (terapia, rehabilitacja, psychoedukacja, terapia rodzin)
  • zaburzeń afektywnych, w szczególności depresji
  • zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (choroba Alzheimera i inne)
  • zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości (psychoterapia)
  • zaburzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego, szczególnie schizofrenii i zaburzeń odżywiania (anoreksja)
  • osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (leków)

W całodobowych i dziennych oddziałach klinik neurologicznych

 • diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń neurologicznych, z uwzględnieniem:
  • chorób naczyniowych mózgu
  • stwardnienia rozsianego
  • chorób zwyrodnieniowych
  • chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  • padaczki
  • chorób prionowych
  • choroby Wilsona

W poradniach Przychodni Przyklinicznej:

 • wysokospecjalistyczne konsultacje i porady ze wszystkich dziedzin psychiatrii i neurologii
 • porady dla dzieci autystycznych i ich rodzin
 • psychoterapia i terapia rodzin
 • konsultacje dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • diagnostyka pre- i postnatalna defektów metabolicznych, aberracji chromosomowych i innych chorób genetycznych

Badania diagnostyczne

 • rezonans magnetyczny
 • tomografia komputerowa
 • badania izotopowe
 • EEG – pełny zakres badań
 • EMG
 • potencjały wywołane
 • poziom leków i innych substancji we krwi
 • płyn rdzeniowo-mózgowy
 • USG + Doppler
 • badanie przepływów, m.in. wewnątrzaszkowych
 • EKG, Holter
 • echo serca
 • badania neuropsychologiczne i psychologiczne
 • pełny zakres badań laboratoryjnych krwi i innych płynów ustrojowych

Wróć


Organy Instytutu

 


DYREKTOR INSTYTUTU
Dr hab. Janusz Heitzman, Prof. IPiN

RADA NAUKOWA INSTYTUTU – Organ opiniodawczy i doradczy

Posiada prawa nadawania stopnia:

 • doktora nauk medycznych w zakresie psychiatrii, neurologii, neuropatologii, neuroradiologii i genetyki człowieka
 • nadawania stopnia doktora habilitowanego z psychiatrii, neurologii, neuropatologii i genetyki
 • występowania do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z wnioskami o nadanie tytułu profesora nauk medycznych

Przewodniczący Rady Naukowej w kadencji 2017-2021:

Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski

Wiceprzewodniczący:

Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN

prof. dr hab. Jacek Wciórka

Sekretarz:

Dr n.med. Tomasz Stępień

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w kadencji 2017-2021

1.

Dr hab. n. med. Marta Anczewska, Prof. IPiN

18 pracowników IPiN ze stopniem doktora habilitowanego oraz tytułem profesora

2.

Dr hab. n.med. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN

3.

Prof. dr hab. n .med. Marek Jarema

4.

Dr hab. n. med. Adam Kobayashi

5.

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

6.

Dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN

7.

Dr hab. n.med. Tomasz Litwin

8.

Dr hab. n. med. Piotr Maciejak

9.

Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel

10.

Dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski

11.

Prof. dr hab. n.med. Adam Płaźnik

12.

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

13.

Prof. dr hab. Joanna Seniów

14.

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki

15.

Dr hab. n. med. Piotr Świtaj

16.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka

17.

Dr hab. n. med. Adam Wichniak

18.

Prof. dr hab. n.med. Teresa Wierzba-Bobrowicz

1.

Dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Prof. IPiN – Dyrektor IPiN

4 członków Rady

przedstawicieli Dyrekcji IPiN

2.

Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz – Zastępca Dyrektora

3.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski – Zastępca Dyrektora

4.

Dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Prof. IPiN – Zastępca Dyrektora

1.

Dr n. med. Anna Bochyńska

2 pracowników IPiN ze stopniem doktora

2.

Dr n. med. Tomasz Stępień

1.

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

20 członków Rady Naukowej spoza IPiN powołanych przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. . (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 371)

2.

Prof. dr hab. n.med. Przemysław Bieńkowski

3.

Dr hab. n.med. Wiesław Jerzy Cubała

4.

Dr hab. n.med. Izabela Domitrz

5.

Prof. dr hab. n.med. Dominika Dudek

6.

Dr n. med. Małgorzata Gałązka-Sobotka

7.

Dr hab. n.med. Agnieszka Gmitrowicz

8.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

9.

Dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski

10.

Prof. dr hab. n.med. Anna Kostera-Pruszczyk

11.

Dr hab. n.med. Ewa Krzystanek

12.

Prof. dr hab. n.med. Stanisław

Kwiatkowski

13.

Prof. dr hab. n.med. Irena Nalepa

14.

Dr hab. n.med. Andrzej Potemkowski

15.

Dr hab. n.med. Robert Pudlo

16.

Prof. dr hab. n.med. Konrad Rejdak

17.

Prof. dr hab. n.med. Joanna Rymaszewska

18.

Prof. dr hab. n.med. Jerzy Samochowiec

19.

Prof. dr hab. n. hum. Jan Tylka

20.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

KOLEGIUM – Organ doradczy Dyrektora Instytutu w sprawach:

 • działalności naukowej,
 • praktyki klinicznej,
 • działalności gospodarczo-administracyjnej.

Skład:

 • kierownicy klinik i oddziałów,
 • kierownicy działów technicznych i administracyjnych,
 • reprezentanci związków zawodowych,
 • osoby zaproszone przez Dyrektora IPiN

Wróć


Statut

 


Statut – tekst jednolity 06.2017r.
 

Statut – archiwalny.
 

Aneks 1 Aneks 2 Aneks 3

Wróć


Majętek

 


Instytut posiada majątek trwały o łącznej wartości netto 130 246 625,02 PLN*, na który składają się:

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) – 36 730 533,24 PLN

b) budynki i budowle – 79 008 505,92 PLN

c) urządzenia techniczne i maszyny oraz aparatura medyczna – 430 781,20 PLN

d) środki transportu – 80 694,48 PLN

e) inne środki trwałe – 1 400 492,27 PLN

*Stan na dzień 30.06.2017

Jawne dokumenty finansowe:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2) Bilans.

3) Rachunek zysków i strat.

4) Zestawienie zmian w kapitale własnym.

5) Rachunek przepływów pieniężnych.

6) Informacja dodatkowa.

Wróć


Kadra naukowa według stopni i tytułów naukowych

 <

Pracownicy naukowi wdł. stopni i tytułów naukowych *
Profesorowie
Tytuł/stopień naukowy Nazwisko i Imię Stanowisko Klinika/Zakład
prof. dr hab. Bieńkowski Przemysław Profesor zwyczajny Kierownik Zakładu Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
prof. dr hab. Czabała Jan Czesław Profesor nadzw. Kierownik Zakładu Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
prof. dr hab. Członkowska Anna Profesor zwyczajny Kierownik Kliniki II Klinika Neurologiczna
prof. dr hab. Jarema Marek Profesor zwyczajny Kierownik Kliniki III Klinika Psychiatryczna
prof. dr hab. Kobayashi Maria Profesor zwyczajny Kierownik Kliniki Klinika Nerwic
prof. dr hab. Kostowski Wojciech Profesor nadzw. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
prof. dr hab. Kulczycki Jerzy Profesor nadzw. I Klinika Neurologiczna
prof. dr hab. Namysłowska Irena Profesor zwyczajny Kierownik Kliniki Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
prof. dr hab. Płaźnik Adam Profesor zwyczajny Kierownik Zakładu Zakład Neurochemii
prof. dr hab. Ryglewicz Danuta Dyrektor Instytutu Kierownik Kliniki I Klinika Neurologiczna
prof. dr hab. Wciórka Jacek Profesor zwyczajny Kierownik Kliniki I Klinika Psychiatryczna
prof. dr hab. Wehr Hanna Profesor nadzw. Zakład Genetyki
prof. dr hab. Zaremba Jacek Profesor nadzw. Zakład Genetyki
Doktorzy habilitowani
dr hab. Anczewska Marta Profesor nadzw. I Klinika Psychiatryczna
dr hab. Bednarska-Makaruk Małgorzata Profesor nadzw. Kierownik Zakładu Zakład Genetyki
dr hab. Dowżenko Anatol Profesor nadzw. Kierownik Zakładu Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych
dr hab. Dyr Wanda Adiunkt Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
dr hab. Heitzman Janusz Profesor nadzw. Kierownik Kliniki Klinika Psychiatrii Sądowej
dr hab. Ługowska Agnieszka Adiunkt Zakład Genetyki
dr hab. Mierzejewski Paweł Profesor nadzw. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
dr hab. Parnowski Tadeusz Profesor nadzw. Kierownik Kliniki II Klinika Psychiatryczna
dr hab. Stefański Roman Profesor nadzw. Z-ca Dyr.do Badań Naukowych Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
dr hab. Święcicki Łukasz Profesor nadzw. II Klinika Psychiatryczna
dr hab. Taracha Ewa Adiunkt Zakład Neurochemii
dr hab. Wierzba-Bobrowicz Teresa Profesor nadzw. Kierownik Zakładu Zakład Neuropatologii
dr hab. Załuska Maria Profesor nadzw. Kierownik Kliniki IV Klinika Psychiatryczna
Doktorzy
dr Antczak Jakub Asystent nauk. Zakład Neurofizjologii Klinicznej
dr Banach Marta Adiunkt Zakład Neurofizjologii Klinicznej
dr Baran-Furga Helena Adiunkt Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
dr Bochyńska Anna Adiunkt I Klinika Neurologiczna
dr Bogdanowicz Joanna Adiunkt Zakład Genetyki
dr Brodniak Włodzimierz Adiunkt Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia
dr Czartoryska Barbara p.o Adiunkt Zakład Genetyki
dr Dąbrowska Katarzyna Adiunkt Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
dr Derejko Mirosława Adiunkt Zakład Neurofizjologii Klinicznej
dr Grabska Katarzyna Asystent nauk. II Klinika Neurologiczna
dr Gromadzka Grażyna Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Habrat Bogusław Adiunkt Kierownik Zakładu Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
dr Hajdukiewicz Danuta p.o Adiunkt Klinika Psychiatrii Sądowej
dr Jelonkiewicz-Sterianos Irena Adiunkt Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
dr Jernajczyk Wojciech Adiunkt Kierownik Zakładu Zakład Neurofizjologii Klinicznej
dr Kałwa Agnieszka Asystent nauk. Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
dr Kobayashi Adam Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Krawczyk Maciej Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Krysa Wioletta Asystent nauk. Zakład Genetyki
dr Kurkowska-Jastrzębska Iwona Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Lehner Małgorzata Adiunkt Zakład Neurochemii
dr Leśniak Marcin Asystent nauk. II Klinika Neurologiczna
dr Lewandowska Eliza Adiunkt Zakład Neuropatologii
dr Lipczynska-Łojkowska Wanda Adiunkt I Klinika Neurologiczna
dr Maciejak Piotr Adiunkt Zakład Neurochemii
dr Mendel Tadeusz Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Milewska Danuta Adiunkt Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia
dr Młodożeniec Anita Adiunkt Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia
dr Moskalewicz Jacek Adiunkt Kierownik Zakładu Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
dr Murawiec Sławomir Adiunkt Centrum Zdrowia Psychicznego
dr Musielak Małgorzata p.o Adiunkt Zakład Genetyki
dr Nauman Paweł Adiunkt Kierownik Kliniki Klinika Neurochirurgii
dr Okulicz-Kozaryn Katarzyna Adiunkt Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
dr Ostaszewski Krzysztof Adiunkt Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
dr Pilszyk Anna Asystent nauk. Klinika Psychiatrii Sadowej
dr Polanowska Katarzyna Asystent nauk. II Klinika Neurologiczna
dr Prot-Klinger Katarzyna Adiunkt Centrum Zdrowia Psychicznego
dr Rajkiewicz Marta Adiunkt Zakład Genetyki
dr Rakowicz-Raczyńska Maria Adiunkt Zakład Neurofizjologii Klinicznej
dr Rodo Maria p.o Adiunkt Zakład Genetyki
dr Rola Rafał Adiunkt I Klinika Neurologiczna
dr Sarzyńska-Długosz Iwona Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Seniów Joanna Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Sienkiewicz-Jarosz Halina Adiunkt I Klinika Neurologiczna
dr Simon Witold Adiunkt Klinica Nerwic
dr Skowrońska Marta Asystent nauk. II Klinika Neurologiczna
dr Skórzewska Anna Adiunkt Zakład Neurochemii
dr Sokół-Szawłowska Marlena Asystent nauk. II Klinika Psychiatryczna
dr Steinbarth-Chmielewska Elżbieta Adiunkt Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
dr Sułek-Piątkowska Anna Adiunkt Zakład Genetyki
dr Szafrański Tomasz Adiunkt III Klinika Psychiatryczna
dr Szpak Grażyna M. p.o Adiunkt Zakład Neuropatologii
dr Świątkiewicz Grażyna Adiunkt Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
dr Świtaj Piotr Adiunkt I Klinika Psychiatryczna
dr Wichniak Adam Adiunkt III Klinika Psychiatryczna
dr Żechowski Cezary Adiunkt Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Pozostali pracownicy naukowi
lek. Brykalski Jan Asystent nauk. IV Klinika Psychiatryczna
lek. Opio Małgorzata Asystent nauk. Klinika Psychiatrii Sadowej
lek. Remberk Barbara Asystent nauk. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
lek. Tyszkowska Magdalena Asystent nauk. III Klinika Psychiatryczna
lek. Wierzbicka-Wichniak Aleksandra Asystent nauk. Zakład Neurofizjologii Klinicznej
lek. Holka-Pokorska Justyna Asystent nauk. III Klinika Psychiatryczna
mgr Bobrowski Krzysztof Asystent nauk. Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
mgr Borucka Anna Asystent nauk. Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
mgr Bujalski Michał Asystent nauk. Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
mgr Chądzyńska Małgorzata Asystent nauk. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
mgr Klingemann Justyna Asystent nauk. Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
mgr Miturska Ewa Asystent nauk. Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
mgr Parnowska Dorota Asystent nauk. III Klinika Psychiatryczna
mgr Pisarska Agnieszka Asystent nauk. Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
mgr Stępień Tomasz Asystent nauk. Zakład Neuropatologii
mgr Walczyna-Leśko Anna Asystent nauk. Klinika Psychiatrii Sądowej
mgr Wyszogrodzka Edyta Asystent nauk. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
mgr Zabłocka-Żytka Lidia Asystent nauk. Klinika Nerwic

* Stan na 1.12.2010r.

Wróć


Informacje dla Pacjentów:

Aktualne informacje dotyczące rodzaju działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Karta Praw Pacjenta Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Zarządzenie w sprawie informacji dotyczącej wysokości opłat za świadczenia komercyjne.
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Czas przechowywania ciała pacjenta w chłodni powyżej 72 godzin podlega opłacie 35 zł brutto za dobę.

Wróć

Komunikaty

 Zamieszczone 14.09.2017 r.

Prezentacja publiczna założeń projektu dotyczącego cyfryzacji zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC.
Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu digitalizacyjnego zasobów Instytutu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 28. września 2017 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Neuropatologii piętro V, sala 510 w siedzibie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: tstepien@ipin.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27. września 2017 r. o godz. 15.00 W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

 

Zamieszczone 23.11.2016 r.

Prezentacja publiczna założeń projektu „Digital Brain – Cyfrowy bank mózgów” dotyczącego cyfryzacji zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu digitalizacyjnego zasobów Instytutu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Prezentacja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Dużej Sali Konferencyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.
Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: mierzeje@ipin.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2016 r., godz. 16.00. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).
Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Komunikat

Informacja o zakończeniu otwartego naboru partnera ponadnarodowego do realizacji projektu wdrażanego w ramach priorytetu Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
na podstawie par. 28 a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.)
informuje,że w wyniku postępowania w sprawie wyłonienia
partnera ponadnarodowego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Komisja powołana w składzie:
Dr hab. n. hum. Maryla Sawicka- kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN
Mgr Anna Stołowska- kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej IPiN
Mgr Katarzyna Charzyńska- asystent, IPiN

Na podstawie oceny złożonej oferty rekomenduje do dalszych negocjacji i zawarcia umowy partnerskiej następującą organizację:
” NAVIGO, Health and Social Care Community Interest Company (Wlk. Brytania)
NAVIGO, Health and Social Care Community Interest Company jako jedyna organizacja złożyło ofertę w ramach otwartego naboru partnera ponadnarodowego.

Uzasadnienie:
Powyższa organizacja uzyskała ponad 3/4 maksymalnej punktacji oraz co najmniej 1/2 maksymalnej ilości punktów w każdej z kategorii podlegającej ocenie.
NAVIGO, Health and Social Care Community Interest Company (Wlk. Brytania) podsiada doświadczenie i zasoby gwarantujące współpracę w projekcie w zakresie przewidzianym w ogłoszeniu.

Przygotowano pisemną informację ze sposobu wyboru partnera, dokumentującą sposób wyboru partnera.
Uzgodniono podział zadań w projekcie. Projektodawca będzie odpowiedzialny za proces rekrutacji uczestników, realizację zadań związanych z zatrudnianiem uczestników projektu, przeprowadzenie badań oceniających skuteczność programu oraz organizację konferencji podsumowującej projekt. Partner będzie odpowiedzialny za opracowanie programu części szkoleniowej projektu. Partner zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach Partnerstwa mających na celu przygotowanie wniosku i realizację Projektu oraz stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami.
Instytut Psychiatrii i Neurologii zastrzega sobie możliwość odstąpienia od składania wniosku w partnerstwie oraz od zawarcia umowy o partnerstwie, na każdym etapie toczącego się postępowania związanego z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.