Informacje Adresowe


Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie
Adres: Aleja Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, POLSKA

http://www.ipin.edu.pl
e-mail: ipin@ipin.edu.pl

NIP 5250009387 REGON 000288509

 


Podstawowe Dane.
Status i Forma Prawna.
Działalność – cele, misja, zadania.
Organy Instytutu.
Statut.
Majątek.
Informacje dla Pacjentów.
Ochrona Danych Osobowych.
Komunikaty
 


 

Podstawowe Dane

Dyrektor Naczelny Instytutu

prof. dr hab. n. Halina Sienkiewicz-Jarosz, sekretariatdn@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 706

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju

mgr Rafał Kołodziej, rkolodziej@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22) 218 23 43

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Piotr Świtaj, sekretariatdl-sn@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 514

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. n. med. Piotr Maciejak, sekretariatsn@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 514

 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Tomasz Członkowski, tczlonkowski@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 780

 

Główny Księgowy

mgr Anna Krzos, akrzos@ipin.edu.pl
Sekretariat: tel.

 

Naczelna Pielęgniarka

Mgr Katarzyna Wiśniewska, kwisniewska@ipin.edu.pl

Wróć


 

Status i Forma Prawna

 

 1. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, instytutem badawczym,
 2. Siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa,
 3. Instytut posiada osobowość prawną,
 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Zdrowia,
 5. Instytut zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133539
 6. Instytut Psychiatrii i Neurologii ma nadany:
  REGON: 000288509
  NIP: 5250009387

Instytut Psychiatrii i Neurologii działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych / Dz. U. nr 96, poz. 618/,
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Psychoneurologicznego / Dz. U. nr 19, poz. 154, z późn. zm. /.
 3. Ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej / tj Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz.89, z późn. zm./
 4. Statutu
 5. Innych przepisów szczególnych dotyczących zagadnień będących przedmiotem działania Instytutu.

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest największym w Polsce ośrodkiem naukowym specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych oraz w badaniach nad neurobiologicznymi mechanizmami zaburzeń w czynnościach ośrodkowego układu nerwowego. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, jak też przez konsultacje w warunkach ambulatoryjnych.

Od chwili powołania Instytut rozwija działalność w kilku kierunkach, a mianowicie jako:

 1. placówka naukowo-badawcza, prowadząca badania w zakresie neurologii, psychiatrii i dziedzin pokrewnych, a także jako jednostka koordynująca badania w tych dziedzinach na terenie całego kraju,
 2. ośrodek konsultacyjny dla Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz innych organów administracji państwowej oraz placówek służby zdrowia w dziedzinie neurologii i psychiatrii, biorący udział w nadzorze specjalistycznym w tych dziedzinach,
 3. ośrodek szkolenia i doskonalenia kadr w zakresie neurologii i psychiatrii,
 4. wysokospecjalistyczna placówka diagnostyki i lecznictwa w zakresie neurologii i zaburzeń psychicznych.

Wróć


 

Działalność – cele, misja, zadania.

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest ośrodkiem naukowym specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, jak też przez konsultacje w warunkach ambulatoryjnych.

Zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w celu lepszego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludności oraz dalszego postępu nauki w zakresie psychiatrii, neurologii i dziedzin pokrewnych.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie zagadnień biologicznych, klinicznych i psychospołecznych związanych z zaburzeniami psychicznych i chorobami neurologicznymi,
 • opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju nauk z zakresu psychiatrii i neurologii, a także propozycji w zakresie wykorzystania krajowych i zagranicznych osiągnięć naukowych,
 • koordynowanie prac w zakresie psychiatrii, neurologii, neurochirurgii prowadzonych przez inne jednostki w ramach zawartych umów i porozumień,
 • upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych m.in. przez działalność wydawniczą, organizowanie konferencji naukowych, szkoleniowych,
 • podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników Instytutu oraz prowadzenie działalności szkoleniowej na zlecenie innych jednostek,
 • prowadzenie studium doktoranckiego i innych studiów podyplomowych w dziedzinach objętych statutową działalnością Instytutu,
 • kształcenie podyplomowe w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Instytucie,
 • opracowywanie i udostępnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w dziedzinach reprezentowanych przez Instytut,
 • opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i opinii dotyczących stanu i rozwoju opieki psychiatrycznej i neurologicznej oraz przystosowywanie ich wniosków do wdrażania w praktyce,
 • wykonywanie prac zleconych przez Ministra Zdrowia,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych (diagnostyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych) w formie świadczeń stacjonarnych, ambulatoryjnych oraz w formach pośrednich (oddziały dzienne, środowiskowe) w zakresie psychiatrii i neurologii oraz specjalności pokrewnych,
 • sprawowanie nadzoru merytoryczno-naukowego w zakresie i obszarze wyznaczonym przez Ministra Zdrowia lub obowiązujące w tym zakresie przepisy

Priorytetowe kierunki badań:

 • w zakresie neurologii
  • choroby naczyniowe oraz zaburzenia otępienne
  • czynniki ryzyka
  • epidemiologia
  • metody terapii i rehabilitacji
  • aspekty immunologiczne chorób ośrodkowego układu nerwowego
  • analiza DNA i inne badania molekularne w chorobach układu nerwowego
 • w zakresie uzależnień
  • epidemiologia
  • uwarunkowania psychospołeczne
  • mechanizmy neurobiologiczne
  • nowe metody terapii
 • w zakresie psychiatrii
  • zaburzenia psychiczne niepsychotyczne
  • epidemiologia
  • uwarunkowania psychospołeczne
  • nowe metody terapii i rehabilitacji
  • choroby afektywne i zaburzenia schizofreniczne
  • etiopatogeneza
  • nowe metody terapii i rehabilitacji
  • promocja zdrowia psychicznego
  • programy promocyjne i ocena ich efektywności

Działalność usługowa obejmuje: leczenie zaburzeń psychicznych i schorzeń neurologicznych, uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

W całodobowych i dziennych oddziałach klinik psychiatrycznych

 • diagnostyka, terapia i rehabilitacja:
  • zaburzeń schizofrenicznych (terapia, rehabilitacja, psychoedukacja, terapia rodzin)
  • zaburzeń afektywnych, w szczególności depresji
  • zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (choroba Alzheimera i inne)
  • zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości (psychoterapia)
  • zaburzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego, szczególnie schizofrenii i zaburzeń odżywiania (anoreksja)
  • osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (leków)

W całodobowych i dziennych oddziałach klinik neurologicznych

 • diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń neurologicznych, z uwzględnieniem:
  • chorób naczyniowych mózgu
  • stwardnienia rozsianego
  • chorób zwyrodnieniowych
  • chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  • padaczki
  • chorób prionowych
  • choroby Wilsona

W poradniach Przychodni Przyklinicznej:

 • wysokospecjalistyczne konsultacje i porady ze wszystkich dziedzin psychiatrii i neurologii
 • porady dla dzieci autystycznych i ich rodzin
 • psychoterapia i terapia rodzin
 • konsultacje dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • diagnostyka pre- i postnatalna defektów metabolicznych, aberracji chromosomowych i innych chorób genetycznych

Badania diagnostyczne

 • rezonans magnetyczny
 • tomografia komputerowa
 • badania izotopowe
 • EEG – pełny zakres badań
 • EMG
 • potencjały wywołane
 • poziom leków i innych substancji we krwi
 • płyn rdzeniowo-mózgowy
 • USG + Doppler
 • badanie przepływów, m.in. wewnątrzaszkowych
 • EKG, Holter
 • echo serca
 • badania neuropsychologiczne i psychologiczne
 • pełny zakres badań laboratoryjnych krwi i innych płynów ustrojowych

Wróć


 

Organy Instytutu

 

DYREKTOR INSTYTUTU
Dr hab. Janusz Heitzman, Prof. IPiN

RADA NAUKOWA INSTYTUTU – Organ opiniodawczy i doradczy

Posiada prawa nadawania stopnia:

 • doktora nauk medycznych w zakresie psychiatrii, neurologii, neuropatologii, neuroradiologii i genetyki człowieka
 • nadawania stopnia doktora habilitowanego z psychiatrii, neurologii, neuropatologii i genetyki
 • występowania do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z wnioskami o nadanie tytułu profesora nauk medycznych

Przewodniczący Rady Naukowej w kadencji 2017-2021:

Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski

Wiceprzewodniczący:

Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN

prof. dr hab. Jacek Wciórka

Sekretarz:

Dr n.med. Tomasz Stępień

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w kadencji 2017-2021

1.

Dr hab. n. med. Marta Anczewska, Prof. IPiN

18 pracowników IPiN ze stopniem doktora habilitowanego oraz tytułem profesora

2.

Dr hab. n.med. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN

3 Download the Batter Practice program.

Prof. dr hab. n .med. Marek Jarema

4.

Dr hab. n. med. Adam Kobayashi

5.

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

6.

Dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN

7.

Dr hab. n.med. Tomasz Litwin

8.

Dr hab. n. med. Piotr Maciejak

9.

Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel

10.

Dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski

11.

Prof. dr hab. n.med. Adam Płaźnik

12.

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

13.

Prof. dr hab. Joanna Seniów

14.

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki

15.

Dr hab. n. med. Piotr Świtaj

16.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka

17.

Dr hab. n. med. Adam Wichniak

18.

Prof. dr hab. n.med. Teresa Wierzba-Bobrowicz

1.

Dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Prof. IPiN – Dyrektor IPiN

4 członków Rady

przedstawicieli Dyrekcji IPiN

2.

Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz – Zastępca Dyrektora

3.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski – Zastępca Dyrektora

4.

Dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Prof. IPiN – Zastępca Dyrektora

1.

Dr n. med. Anna Bochyńska

2 pracowników IPiN ze stopniem doktora

2.

Dr n. med. Tomasz Stępień

1.

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

20 członków Rady Naukowej spoza IPiN powołanych przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. . (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 371)

2.

Prof. dr hab. n.med. Przemysław Bieńkowski

3.

Dr hab. n.med. Wiesław Jerzy Cubała

4.

Dr hab. n.med. Izabela Domitrz

5.

Prof. dr hab. n.med. Dominika Dudek

6.

Dr n. med. Małgorzata Gałązka-Sobotka

7.

Dr hab. n.med. Agnieszka Gmitrowicz

8.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

9 오버로드 다운로드.

Dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski

10.

Prof. dr hab. n.med. Anna Kostera-Pruszczyk

11.

Dr hab. n.med. Ewa Krzystanek

12.

Prof. dr hab. n.med. Stanisław

Kwiatkowski

13.

Prof. dr hab. n.med. Irena Nalepa

14.

Dr hab. n.med. Andrzej Potemkowski

15.

Dr hab. n.med. Robert Pudlo

16.

Prof. dr hab. n.med. Konrad Rejdak

17.

Prof. dr hab. n.med. Joanna Rymaszewska

18.

Prof. dr hab. n.med. Jerzy Samochowiec

19.

Prof. dr hab. n. hum. Jan Tylka

20.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

KOLEGIUM – Organ doradczy Dyrektora Instytutu w sprawach:

 • działalności naukowej,
 • praktyki klinicznej,
 • działalności gospodarczo-administracyjnej.

Skład:

 • kierownicy klinik i oddziałów,
 • kierownicy działów technicznych i administracyjnych,
 • reprezentanci związków zawodowych,
 • osoby zaproszone przez Dyrektora IPiN

Wróć


 

Statut

 

Statut – tekst jednolity 06.2017r.
 

Statut – archiwalny.
 

Aneks 1 Aneks 2 Aneks 3 Aneks 4Aneks 5Aneks 6 Schemat Organizacyjny

Wróć


 

Majątek

 

Instytut posiada majątek trwały o łącznej wartości netto 130 246 625,02 PLN*, na który składają się:

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) – 36 730 533,24 PLN

b) budynki i budowle – 79 008 505,92 PLN

c) urządzenia techniczne i maszyny oraz aparatura medyczna – 430 781,20 PLN

d) środki transportu – 80 694,48 PLN

e) inne środki trwałe – 1 400 492,27 PLN

*Stan na dzień 30.06.2017

Jawne dokumenty finansowe:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2) Bilans.

3) Rachunek zysków i strat.

4) Zestawienie zmian w kapitale własnym.

5) Rachunek przepływów pieniężnych.

6) Informacja dodatkowa.

Wróć


 

Kadra naukowa według stopni i tytułów naukowych


<

Pracownicy naukowi wdł. stopni i tytułów naukowych *
Profesorowie
Tytuł/stopień naukowy Nazwisko i Imię Stanowisko Klinika/Zakład
prof. dr hab. Bieńkowski Przemysław Profesor zwyczajny Kierownik Zakładu Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
prof. dr hab. Czabała Jan Czesław Profesor nadzw. Kierownik Zakładu Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
prof. dr hab. Członkowska Anna Profesor zwyczajny Kierownik Kliniki II Klinika Neurologiczna
prof. dr hab. Jarema Marek Profesor zwyczajny Kierownik Kliniki III Klinika Psychiatryczna
prof. dr hab. Kobayashi Maria Profesor zwyczajny Kierownik Kliniki Klinika Nerwic
prof. dr hab. Kostowski Wojciech Profesor nadzw. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
prof. dr hab. Kulczycki Jerzy Profesor nadzw. I Klinika Neurologiczna
prof. dr hab. Namysłowska Irena Profesor zwyczajny Kierownik Kliniki Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
prof. dr hab. Płaźnik Adam Profesor zwyczajny Kierownik Zakładu Zakład Neurochemii
prof. dr hab. Ryglewicz Danuta Dyrektor Instytutu Kierownik Kliniki I Klinika Neurologiczna
prof. dr hab. Wciórka Jacek Profesor zwyczajny Kierownik Kliniki I Klinika Psychiatryczna
prof lumion 8.3. dr hab. Wehr Hanna Profesor nadzw. Zakład Genetyki
prof. dr hab. Zaremba Jacek Profesor nadzw. Zakład Genetyki
Doktorzy habilitowani
dr hab. Anczewska Marta Profesor nadzw. I Klinika Psychiatryczna
dr hab. Bednarska-Makaruk Małgorzata Profesor nadzw. Kierownik Zakładu Zakład Genetyki
dr hab. Dowżenko Anatol Profesor nadzw. Kierownik Zakładu Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych
dr hab. Dyr Wanda Adiunkt Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
dr hab. Heitzman Janusz Profesor nadzw. Kierownik Kliniki Klinika Psychiatrii Sądowej
dr hab. Ługowska Agnieszka Adiunkt Zakład Genetyki
dr hab. Mierzejewski Paweł Profesor nadzw. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
dr hab. Parnowski Tadeusz Profesor nadzw. Kierownik Kliniki II Klinika Psychiatryczna
dr hab. Stefański Roman Profesor nadzw. Z-ca Dyr.do Badań Naukowych Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
dr hab. Święcicki Łukasz Profesor nadzw. II Klinika Psychiatryczna
dr hab. Taracha Ewa Adiunkt Zakład Neurochemii
dr hab. Wierzba-Bobrowicz Teresa Profesor nadzw. Kierownik Zakładu Zakład Neuropatologii
dr hab. Załuska Maria Profesor nadzw. Kierownik Kliniki IV Klinika Psychiatryczna
Doktorzy
dr Antczak Jakub Asystent nauk. Zakład Neurofizjologii Klinicznej
dr Banach Marta Adiunkt Zakład Neurofizjologii Klinicznej
dr Baran-Furga Helena Adiunkt Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
dr Bochyńska Anna Adiunkt I Klinika Neurologiczna
dr Bogdanowicz Joanna Adiunkt Zakład Genetyki
dr Brodniak Włodzimierz Adiunkt Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia
dr Czartoryska Barbara p.o Adiunkt Zakład Genetyki
dr Dąbrowska Katarzyna Adiunkt Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
dr Derejko Mirosława Adiunkt Zakład Neurofizjologii Klinicznej
dr Grabska Katarzyna Asystent nauk. II Klinika Neurologiczna
dr Gromadzka Grażyna Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Habrat Bogusław Adiunkt Kierownik Zakładu Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
dr Hajdukiewicz Danuta p.o Adiunkt Klinika Psychiatrii Sądowej
dr Jelonkiewicz-Sterianos Irena Adiunkt Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
dr Jernajczyk Wojciech Adiunkt Kierownik Zakładu Zakład Neurofizjologii Klinicznej
dr Kałwa Agnieszka Asystent nauk. Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
dr Kobayashi Adam Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Krawczyk Maciej Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Krysa Wioletta Asystent nauk. Zakład Genetyki
dr Kurkowska-Jastrzębska Iwona Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Lehner Małgorzata Adiunkt Zakład Neurochemii
dr Leśniak Marcin Asystent nauk. II Klinika Neurologiczna
dr Lewandowska Eliza Adiunkt Zakład Neuropatologii
dr Lipczynska-Łojkowska Wanda Adiunkt I Klinika Neurologiczna
dr Maciejak Piotr Adiunkt Zakład Neurochemii
dr Mendel Tadeusz Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Milewska Danuta Adiunkt Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia
dr Młodożeniec Anita Adiunkt Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia
dr Moskalewicz Jacek Adiunkt Kierownik Zakładu Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
dr Murawiec Sławomir Adiunkt Centrum Zdrowia Psychicznego
dr Musielak Małgorzata p.o Adiunkt Zakład Genetyki
dr Nauman Paweł Adiunkt Kierownik Kliniki Klinika Neurochirurgii
dr Okulicz-Kozaryn Katarzyna Adiunkt Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
dr Ostaszewski Krzysztof Adiunkt Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
dr Pilszyk Anna Asystent nauk. Klinika Psychiatrii Sadowej
dr Polanowska Katarzyna Asystent nauk. II Klinika Neurologiczna
dr Prot-Klinger Katarzyna Adiunkt Centrum Zdrowia Psychicznego
dr Rajkiewicz Marta Adiunkt Zakład Genetyki
dr Rakowicz-Raczyńska Maria Adiunkt Zakład Neurofizjologii Klinicznej
dr Rodo Maria p.o Adiunkt Zakład Genetyki
dr Rola Rafał Adiunkt I Klinika Neurologiczna
dr Sarzyńska-Długosz Iwona Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Seniów Joanna Adiunkt II Klinika Neurologiczna
dr Sienkiewicz-Jarosz Halina Adiunkt I Klinika Neurologiczna
dr Simon Witold Adiunkt Klinica Nerwic
dr Skowrońska Marta Asystent nauk. II Klinika Neurologiczna
dr Skórzewska Anna Adiunkt Zakład Neurochemii
dr Sokół-Szawłowska Marlena Asystent nauk. II Klinika Psychiatryczna
dr Steinbarth-Chmielewska Elżbieta Adiunkt Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
dr Sułek-Piątkowska Anna Adiunkt Zakład Genetyki
dr Szafrański Tomasz Adiunkt III Klinika Psychiatryczna
dr Szpak Grażyna M. p.o Adiunkt Zakład Neuropatologii
dr Świątkiewicz Grażyna Adiunkt Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
dr Świtaj Piotr Adiunkt I Klinika Psychiatryczna
dr Wichniak Adam Adiunkt III Klinika Psychiatryczna
dr Żechowski Cezary Adiunkt Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Pozostali pracownicy naukowi
lek. Brykalski Jan Asystent nauk. IV Klinika Psychiatryczna
lek. Opio Małgorzata Asystent nauk. Klinika Psychiatrii Sadowej
lek. Remberk Barbara Asystent nauk. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
lek. Tyszkowska Magdalena Asystent nauk. III Klinika Psychiatryczna
lek. Wierzbicka-Wichniak Aleksandra Asystent nauk. Zakład Neurofizjologii Klinicznej
lek. Holka-Pokorska Justyna Asystent nauk. III Klinika Psychiatryczna
mgr Bobrowski Krzysztof Asystent nauk. Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
mgr Borucka Anna Asystent nauk 아이폰 굶지마 다운로드. Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
mgr Bujalski Michał Asystent nauk. Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
mgr Chądzyńska Małgorzata Asystent nauk. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
mgr Klingemann Justyna Asystent nauk. Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
mgr Miturska Ewa Asystent nauk. Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
mgr Parnowska Dorota Asystent nauk. III Klinika Psychiatryczna
mgr Pisarska Agnieszka Asystent nauk. Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
mgr Stępień Tomasz Asystent nauk. Zakład Neuropatologii
mgr Walczyna-Leśko Anna Asystent nauk. Klinika Psychiatrii Sądowej
mgr Wyszogrodzka Edyta Asystent nauk. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
mgr Zabłocka-Żytka Lidia Asystent nauk. Klinika Nerwic

* Stan na 1.12.2010r.

Wróć


Informacje dla Pacjentów:
Aktualne informacje dotyczące rodzaju działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Karta Praw Pacjenta Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Zarządzenie w sprawie informacji dotyczącej wysokości opłat za świadczenia komercyjne.
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Czas przechowywania ciała pacjenta w chłodni powyżej 72 godzin podlega opłacie 35 zł brutto za dobę.

Wróć

 

Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE – RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać w Polsce, a także we wszystkich państwach Unii Europejskiej, przepisy aktu prawnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO.

Jednocześnie wchodzi w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) a przestaje obowiązywać ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z wyjątkiem przepisów dotyczących przetwarzania danych w związku z zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu.

Rozporządzenie RODO nakazuje przetwarzanie danych osobowych w sposób jasny, przejrzysty i rzetelny. Jednym z narzędzi zapewniających legalność przetwarzania jest obowiązek informacyjny, określany jako KLAUZULA INFORMACYJNA, tj. zakres informacji, które administrator danych powinien przekazać podmiotowi danych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Administrator danych w przypadku pozyskiwania informacji od osoby, której one dotyczą, jest zobowiązany do podania: (1) swojej tożsamości, pełnej nazwy i danych kontaktowych; (2) danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych – IOD (jeżeli został wyznaczony lub powołany); (3) celu
i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych; (4) prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (jeżeli takowy istnieje); (5) informacji o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców; (6) informacji o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; (7) okresu przechowywania danych;
(8) informacji o prawach podmiotu (dostęp do danych, ich przenoszenie, sprzeciw, sprostowanie, usunięcie etc.); (9) informacji o prawie do cofnięcia zgody; (10) informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (11) informacji, czy podanie danych to wymóg ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy oraz konsekwencji niepodania danych; (12) informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu (w tym o zasadach podejmowania, znaczeniach i konsekwencjach).

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych:

Pani Inga Markiewicz, tel.: 22 45 82 332, e-mail: iod@ipin.edu.pl

Pełnomocnik dyrektora ds Bezpieczeństwa Informacji:

Pan Tomasz Kuskowski, tel.: 22 45 82 693, e-mail: tkuskowski@ipin.edu.pl

Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509.

Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

 • drogą elektroniczną: iod@ipin.edu.pl lub
 • korespondencyjnie na adres ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”).

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych
 • diagnozy medycznej i leczenia,
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz
 • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego odnoszącymi się do udzielania świadczeń zdrowotnych;

b) archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;

c) obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora;

d) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazać Państwa dane następującym podmiotom:

 • podmiotom leczniczym współpracującym z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej);
 • podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • uprawnionym na podstawie przepisów prawa odbiorcom, np. wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Okres przechowywania danych

Instytut Psychiatrii i Neurologii przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała luz zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4.  skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba ze pacjent odebrał skierowanie,

Po upływie okresów przechowywania podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła Openal. W pozostałych sytuacjach dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .

W sytuacji gdy Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia udzielenia świadczenia zdrowotnego. Okres ten może zostać wydłużony, w innych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Państwa dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej, tj. przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym świadczenie wykonano.

Transfer danych poza EOG

Instytut Psychiatrii i Neurologii może przekazywać Państwa dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z zapewnianiem obsługi technicznej aparatury medycznej oraz systemów informatycznych przez podmioty zewnętrzne. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia do innego administratora danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Niepodanie danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

Monitoring wizyjny – klauzula Informacyjna

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

 • drogą elektroniczną: iod@ipin.edu.pl lub
 • korespondencyjnie na adres ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu:
a) ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób przebywających na terenie monitorowanych obiektów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), w związku z . z art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia;
b) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Instytut Psychiatrii i Neurologii, którym jest ochrona interesu Administratora.

Czas retencji

Dane osobowe są przechowywane przez okres 30 dni od momentu zarejestrowania nagrania. W celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań;
 • podmiotom, którym Instytut Psychiatrii i Neurologii powierzył przetwarzanie danych w zakresie usługi przeglądu, konserwacji i naprawy serwisowej systemu monitoringu

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Systemy monitoringu wizyjnego obejmują wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne wewnętrzne
i zewnętrzne na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przebywania na obszarze monitorowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.

 

ostatnia aktualizacja 28.05.2018 r.

Wróć

Komunikaty

15.07.2020 r.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji

Sprawozdanie

z prac komisji powołanej w związku z oceną i wyborem partnera w ramach otwartego naboru partnerów do realizacji konkursu nr. POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 dotyczących projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Ogłoszenie o naborze zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w dniu 17.06.2020r. i zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r., oferty przyjmowane były przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w BIP IPiN, tj. w terminie: od dnia 17.06.2020 r. do dnia 08.07.2020 r. do godz. 14:00 (decydowała data wpływu oferty do Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w IPIN).
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty.

Komisja w celu oceny i wyboru partnera zebrała się w dniu 13.07.2020 roku o godzinie 11:30 w biurze kierownika Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W skład komisji weszli: prof. dr hab. Barbara Remberk, lek. med. Anna Borowska, mgr Ewa Brzóska-Konkol, mgr Bartłomiej Molenda.

Harmonogram prac komisji:

 1. Sprawdzenie ilości przesłanych ofert. Liczba ofert złożonych w ramach konkursu: 2
 2. Otwarcie koperty oferenta Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi INTEGRACJA (dalej Stowarzyszenie INTEGRACJA) – oferta wpłynęła w dniu p7.08.2020 przed godziną 10.00
 3. Otwarcie koperty oferenta Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. – oferta wpłynęła w dniu 06.08.2020.
 4. Ocena kryteriów formalnych. Komisja wystąpiła do Stowarzyszenia INTEGRACJA o dostarczenie aktualnego wypisu z KRS.
 5. Ocena merytoryczna złożonej oferty. Zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami oceny, Stowarzyszenie INTEGRACJA otrzymało 133 punktów z 200 możliwych do uzyskania.
 6. Ocena merytoryczna złożonej oferty. Zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami oceny, Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o otrzymało 189 punktów z 200 możliwych do uzyskania
 7. Zakończenie prac komisji.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 바이두 일반 다운로드.

Akceptacja sprawozdania przez członków komisji:

 1. dr hab. Barbara Remberk
 2. lek. med. Anna Borowska
 3. mgr Ewa Brzóska-Konkol
 4. mgr Bartłomiej Molenda.

17.06.2020 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN) w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (dalej Instytut/IPiN), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jedn. Dz. U. z Dz.U. z 2020 r. poz. 818) ogłasza otwarty nabór na Partnerów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w ramach konkursu
na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

 1. Nabór Partnerów projektu dotyczy podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z Instytutem będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu.
 2. Partnerami nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z Regulaminem konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 opisanym poniżej w Rozdziale IV pkt 4, a w szczególności taki, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. Cel partnerstwa:

Udział Partnerów w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu i realizacji I poziomu referencyjnego zgodnego z nowym modelem systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz prowadzenia działań profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Projekt realizowany będzie w na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

III. Planowane działania w ramach projektu:

Realizacja projektu obejmuje merytoryczne działania, które odpowiadają:

 1. działaniom na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zawartym w opisie środowiskowego ośrodka opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Dz.U. z 2019 r. poz. 1640 ze zm.) oraz
 2. koordynacji i prowadzenia profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Podmioty mogą zgłaszać się do jednego lub dwóch działań jednocześnie.

IV. Minimalny zakres zadań przewidziany dla Partnerów:

 1. Współpraca przy przygotowaniu projektu i przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego.
 2. Zaplanowanie i przeprowadzenie działań zgodnie z pkt III.
 3. Ostateczny zakres działań Partnerów zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.
 4. Proponowane działania i ich realizacja muszą być zgodne z Regulaminem konkursu dostępnym na stronie: https://www.power.gov.pl/media/88098/Regulamin_konkursu.pdf .

V. Wymagania wobec Partnerów:

 1. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz zgodnych z celem konkursu).
 2. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych (w tym możliwość wniesienia wkładu własnego finansowego, wskazanie zabezpieczeń finansowych itp. lub rzeczowego na poziomie wskazanym w regulaminie konkursu).

VI. Wymogi dotyczące ofert:

 1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do Formularza ofertowego należy dołączyć:

 

 •  aktualny i poświadczony za zgodność z oryginałem odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu zgłaszającego i umocowanie osób go reprezentujących;
 • statut (jeśli dotyczy);
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni zamknięty rok obrotowy;
 • oświadczenie – Załącznik nr 2;

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00 lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na Partnerów krajowych w celu wspólnej realizacji z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie projektu w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 konkursu na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na adres: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 02- 957 Warszawa
 2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r., oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej IPiN, tj. w terminie: od dnia 16.06.2020 r. do dnia 07.07.2020 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w IPiN).
 4. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane .

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
 4. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.

IX. Kryteria wyboru oferty:

 1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem kryteriów opisanych w załączniku nr 3 – Kryteria oceny.
 5. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 40 i mniej punktów.
 6. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie planuje wybrać w naborze co najmniej dwa i nie więcej niż cztery podmioty, które/–y zostaną/–ną zaproszone do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy o współpracy partnerskiej.
 7. Informacja dotycząca wyboru Partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej IPiN w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

X. Obowiązek informacyjny:

Obowiązek informacyjny wnikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 (kod pocztowy: 02-957), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509 Magic Arena.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail iod@ipin.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Przesłane przez Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z otwartym naborem Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  realizacji przez Administratora Danych Osobowych obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych pozyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia mogą być podmioty kontrolujące zamówienie w zakresie jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo odbiorcami mogą być podmioty wykonujące na zlecenie Administratora Danych Osobowych wszelkich czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych tj. podmioty przetwarzające.
 6. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z otwartym naborem Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 przetwarzane będą przez okres niezbędny do wyłonienia Partnera/-ów jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia ogłoszenia wyników. Po tym okresie dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniami: prawo do sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo usunięcia swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 10. W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub z inspektorem ochrony danych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 12. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania nie będzie możliwa realizacja celu, do jakiego są zbierane.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W przypadku unieważnienia naboru Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności IPiN nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy o współpracy partnerskiej z wybranym w wyniku naboru partnerem, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie dopuszcza możliwość zawarcia umowy o współpracy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 4. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:
  http://www.power.gov.pl/nabory/1-75/
 6. Integralną częścią ogłoszenia są:

 

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie;
 3. Załącznik nr 3 – Kryteria oceny;
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy partnerskiej.

Protokół z prezentacji założeń projektu
AI Brain Diagnostics – wspomaganie i diagnostyka schorzeń mózgu na bazie repozytorium obrazowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 


Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych
[Warsaw-4-PhD]

Zamieszczone 19.04.2019

Program kształcenia w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-Phd]

Pobierz

 

Zasady rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PHD na rok akademicki 2019/2020

Pobierz

 

Regulamin Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PHD]

Pobierz

 


Zamieszczone 20.07.2018 r.

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach osi priorytetowej V dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rowzwój (POWER 2014- 2020), Działanie 5.1 Programy profilaktyczne:

Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej

Zobacz


Zamieszczono 29.06.2018 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

Instytut Psychiatrii i Neurologii działając zgodnie z art. 33 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460, 1475, 2433) ogłasza otwarty nabór na Partnerów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w konkursie nr POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18.

Cel partnerstwa

Partnerstwo dotyczy realizacji elementów kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz promocji w projekcie programu edukacji i profilaktyki depresji poporodowej, realizowanym w środkach masowego przekazu, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Planowany okres realizacji Projektu: styczeń 2019 – grudzień 2023.
Partner wiodący: Instytut Psychiatrii i Neurologii

Forma prawna Partnera

Zgodnie z regulaminem konkursu (PO WER działanie 5.1 Programy Profilaktyczne), o udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na Partnera będący:

 • organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.)
 • partnerem społecznym w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 – reprezentatywną organizacją pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), branżową lub regionalną organizacją pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029), ustawy z 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182, z późn. zm.) i ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).

 

Minimalne wymagania dla Partnerów zgodnie z regulaminem Konkursu:

 1. Partnerami mogą być organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni (zgodnie
  z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną dotyczącą zaburzeń depresyjnych.
 2. Partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w Programie Wiedza Edukacja Rozwój) powinien reprezentować interesy i zrzeszać podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Partner nie realizuje projektu o charakterze profilaktycznym, zbieżnego merytorycznie (dotyczącego tej samej jednostki chorobowej), finansowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego

Kryterium premiujące

 1. Posiadanie akredytacji wydanej na podstawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego) lub posiada certyfikat normy EN 15224 – Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością.
 2. Zapobieganie depresji poporodowej w misji i / lub statucie organizacji.
 3. Doświadczenie w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem depresji poporodowej.
 4. Zrzeszanie innych podmiotów związanych z podstawową opieką zdrowotną.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na Partnera i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. Statut lub inny równorzędny dokument potwierdzający spełnienie określonych wymagań

Sposób i termin składania zgłoszeń

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 19 lipca 2018 r.

 • Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście albo za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, w zamkniętej kopercie.
 • Zgłoszenie złożone po terminie, o którym mowa w pkt Eagleget. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia
 • Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na Partnera zgodnie z zasadami reprezentacji, wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Podpisy w zgłoszeniu należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub pieczęć imienna).

Miejsce składania zgłoszeń
Zgłoszenia w postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy złożyć w siedzibie Instytucie Psychiatrii i Neurologii lub przesłać na adres:
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
Z dopiskiem: Nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18

Kryteria wyboru partnera

Partner/Partnerzy zostaną wybrani przez 4 – osobową Komisję ds. oceny ofert. W realizacji projektu będą uczestniczyli Partnerzy, którzy uzyskają najwyższe oceny punktowe wg przyjętych kryteriów naboru, tj.

• Spełnienie minimalnych wymagań
• Gotowość do podpisania listu intencyjnego / umowy partnerskiej w terminie do 20.07.2018 r. do godziny 12

Oraz określonych wyżej kryteriów premiujących

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyboru Partnera i bez podania przyczyny zakończenia postępowania przed czasem;
 2. Zmiany umowy partnerskiej, w zakresie wynikającym z dokumentacji konkursowej działania;
 3. Wyboru jednego lub kilku Partnerów do wspólnej realizacji projektu;
 4. Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania;

Ogłoszony wybór Partnera będzie ostateczny i Oferentom nie będzie przysługiwało prawo do składania odwołań, skarg i protestów.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować: na adres: instytut@ipin.edu.pl lub telefonicznie: 22 21 82 339.


Zamieszczone 25.05.2018 r.

Sprawozdanie

z prac komisji powołanej w związku z oceną i wyborem partnera w ramach otwartego naboru partnerów do realizacji konkursu nr. POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 dotyczących projektu pt. Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w Dzielnicy Mokotów D002/15.

Ogłoszenie o naborze zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w dniu 26.04.2018 r. i zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r., oferty przyjmowane były przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w BIP IPiN, tj. w terminie: od dnia 26.04.2018 r. do dnia 18.05.2018 r. do godz. 10:00 (decydowała data wpływu oferty do Zakładu Zdrowia Publicznego IPiN).
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta.

Komisja została powołana w dniu 21.05.2018 roku przez Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii – prof. Dr hab. Janusza Heizmana.

Komisja w celu oceny i wyboru partnera zebrała się w dniu 23.05.2018 roku o godzinie 12:00 w biurze kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W skład komisji weszli: dr Daria Biechowska – przewodnicząca, prof. dr hab. Jacek Wciórka, mgr Bartłomiej Molenda, mgr Radosław Nowacki.

Harmonogram prac komisji:

 1. Sprawdzenie ilości przesłanych ofert. Liczba ofert złożonych w ramach konkursu: 1
 2. Otwarcie koperty oferenta Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi INTEGRACJA (dalej Stowarzyszenie INTEGRACJA) – oferta wpłynęła w dniu 15.05.2018
 3. Ocena kryteriów formalnych. Komisja wystąpiła do Stowarzyszenia INTEGRACJA o dostarczenie aktualnego wypisu z KRS.
 4. Ocena merytoryczna złożonej oferty. Zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami oceny, Stowarzyszenie INTEGRACJA otrzymało 117 punktów z 200 możliwych do uzyskania.
 5. Zakończenie prac komisji.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Akceptacja sprawozdania przez członków komisji:
1. Daria Biechowska
2. Jacek Wciórka
3. Bartłomiej Molenda
4. Radosław Nowacki


Zamieszczone 26.04.2018 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów
w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów
w celu przygotowania i realizacji projektu przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN) w ramach konkursu Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (dalej Instytut/IPiN), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.)
ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów krajowych
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przez
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
w ramach konkursu
Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap,
Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

 1. Nabór Partnera/-ów projektu dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z Instytutem będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu.
 2. Partnerem/-ami nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 7 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

II. Cel partnerstwa:

Udział Partnera/-ów w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w Dzielnicy Mokotów” mającego na celu przetestowanie innowacyjnego modelu wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (OzDKP) opisanego w I etapie. Projekt realizowany będzie w na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
III. Planowane działania w ramach projektu:

Realizacja projektu obejmuje merytoryczne działania, które muszą być zgodne z modelem wypracowanym w pierwszym etapie projektu obejmujące wsparcie społeczno-zawodowe oraz edukacyjno-prewencyjne.
Podmioty mogą zgłaszać się do jednego lub dwóch działań jednocześnie.

 

IV. Minimalny zakres zadań przewidziany dla Partnera/-ów:

 1. Współpraca przy przygotowaniu projektu i przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego.
 2. Zaplanowanie i przeprowadzenie działań zgodnie z pkt III.
 3. Ostateczny zakres działań Partnera/-ów zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.
 4. Proponowane działania i ich realizacja muszą być zgodne z Regulaminem konkursu dostępnym na stronie: http://www.power.gov.pl/nabory/1-75/

V. Wymagania wobec Partnera/-ów:

 1. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz zgodnych z celem konkursu).
 2. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych (w tym możliwość wniesienia wkładu własnego finansowego, wskazanie zabezpieczeń finansowych itp touch vpn. lub rzeczowego na poziomie wskazanym w regulaminie konkursu).

VI. Wymogi dotyczące ofert:

 1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do Formularza ofertowego należy dołączyć:

1) aktualny i poświadczony za zgodność z oryginałem odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu zgłaszającego i umocowanie osób go reprezentujących;
2) statut (jeśli dotyczy);
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni zamknięty rok obrotowy;
4) oświadczenie – Załącznik nr 2;

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00 lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na Partnera/-ów krajowych w celu wspólnej realizacji projektu przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w ramach Działania 4.1 POWER, konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 na adres:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
ul. Sobieskiego 9, Zakład Zdrowia Publicznego
02- 957 Warszawa

2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r., oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej IPiN, tj. w terminie: od dnia 26.04.2018 r. do dnia 18.05.2018 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zakładu Zdrowia Publicznego IPiN).
4. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
 4. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.

IX. Kryteria wyboru oferty:

 1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem kryteriów opisanych w załączniku nr 3 – Kryteria oceny.
 5. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 40 i mniej punktów.
 6. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie planuje wybrać w naborze co najmniej jeden i nie więcej niż dwa podmioty, które/–y zostaną/–ną zaproszone do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy o współpracy partnerskiej.
 7. Informacja dotycząca wyboru Partnera/-ów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej IPiN w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

X. Postanowienia końcowe:

 1. W przypadku unieważnienia naboru Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności IPiN nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy o współpracy partnerskiej z wybranym w wyniku naboru partnerem, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie dopuszcza możliwość zawarcia umowy o współpracy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 4. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:
  http://www.power.gov.pl/nabory/1-75/
 6. Integralną częścią ogłoszenia są:
  1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
  2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie;
  3) Załącznik nr 3 – Kryteria oceny;
  4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy partnerskiej.

Ogłoszenie o naborze

Prezentacja publiczna założeń projektu dotyczącego cyfryzacji zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC.
Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu digitalizacyjnego zasobów Instytutu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 28. września 2017 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Neuropatologii piętro V, sala 510 w siedzibie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: tstepien@ipin.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27. września 2017 r. o godz. 15.00 W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

 

Zamieszczone 23.11.2016 r.

Prezentacja publiczna założeń projektu „Digital Brain – Cyfrowy bank mózgów” dotyczącego cyfryzacji zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu digitalizacyjnego zasobów Instytutu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Prezentacja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Dużej Sali Konferencyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.
Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: mierzeje@ipin.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2016 r., godz. 16.00. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).
Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Komunikat

Informacja o zakończeniu otwartego naboru partnera ponadnarodowego do realizacji projektu wdrażanego w ramach priorytetu Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
na podstawie par. 28 a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., (Dz.U Harlequin Prayer. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.)
informuje,że w wyniku postępowania w sprawie wyłonienia
partnera ponadnarodowego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Komisja powołana w składzie:
Dr hab. n. hum. Maryla Sawicka- kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN
Mgr Anna Stołowska- kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej IPiN
Mgr Katarzyna Charzyńska- asystent, IPiN

Na podstawie oceny złożonej oferty rekomenduje do dalszych negocjacji i zawarcia umowy partnerskiej następującą organizację:
” NAVIGO, Health and Social Care Community Interest Company (Wlk. Brytania)
NAVIGO, Health and Social Care Community Interest Company jako jedyna organizacja złożyło ofertę w ramach otwartego naboru partnera ponadnarodowego.

Uzasadnienie:
Powyższa organizacja uzyskała ponad 3/4 maksymalnej punktacji oraz co najmniej 1/2 maksymalnej ilości punktów w każdej z kategorii podlegającej ocenie.
NAVIGO, Health and Social Care Community Interest Company (Wlk. Brytania) podsiada doświadczenie i zasoby gwarantujące współpracę w projekcie w zakresie przewidzianym w ogłoszeniu.

Przygotowano pisemną informację ze sposobu wyboru partnera, dokumentującą sposób wyboru partnera.
Uzgodniono podział zadań w projekcie. Projektodawca będzie odpowiedzialny za proces rekrutacji uczestników, realizację zadań związanych z zatrudnianiem uczestników projektu, przeprowadzenie badań oceniających skuteczność programu oraz organizację konferencji podsumowującej projekt. Partner będzie odpowiedzialny za opracowanie programu części szkoleniowej projektu. Partner zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach Partnerstwa mających na celu przygotowanie wniosku i realizację Projektu oraz stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami.
Instytut Psychiatrii i Neurologii zastrzega sobie możliwość odstąpienia od składania wniosku w partnerstwie oraz od zawarcia umowy o partnerstwie, na każdym etapie toczącego się postępowania związanego z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.