Dyrektor Naczelny Instytutu

prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, heitzman@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 706

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju

prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski, mierzeje@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 514

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, jarosz@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 514

 

Zastępca Dyrektora ds. Badań Naukowych

dr hab.n.med.Michał Lew-Starowicz, mlew-starowicz@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 514

 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Mgr Inż. Barbara Wiatrowska, wiatrow@ipin.edu.pl

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 780

 

Główny Księgowy

,

Sekretariat: tel. +48(22)45 82 780

 

Naczelna Pielęgniarka

Mgr Lidia Ligęza, ligeza@ipin.edu.pl

 1. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, instytutem badawczym,
 2. Siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa,
 3. Instytut posiada osobowość prawną,
 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Zdrowia,
 5. Instytut zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133539
 6. Instytut Psychiatrii i Neurologii ma nadany: REGON: 000288509 NIP: 5250009387

Instytut Psychiatrii i Neurologii działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych / Dz. U. nr 96, poz. 618/,
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Psychoneurologicznego / Dz. U. nr 19, poz. 154, z późn. zm. /.
 3. Ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej / tj Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz.89, z późn. zm./
 4. Statutu
 5. Innych przepisów szczególnych dotyczących zagadnień będących przedmiotem działania Instytutu.

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest największym w Polsce ośrodkiem naukowym specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych oraz w badaniach nad neurobiologicznymi mechanizmami zaburzeń w czynnościach ośrodkowego układu nerwowego. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, jak też przez konsultacje w warunkach ambulatoryjnych.

Od chwili powołania Instytut rozwija działalność w kilku kierunkach, a mianowicie jako:

 1. placówka naukowo-badawcza, prowadząca badania w zakresie neurologii, psychiatrii i dziedzin pokrewnych, a także jako jednostka koordynująca badania w tych dziedzinach na terenie całego kraju,
 2. ośrodek konsultacyjny dla Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz innych organów administracji państwowej oraz placówek służby zdrowia w dziedzinie neurologii i psychiatrii, biorący udział w nadzorze specjalistycznym w tych dziedzinach,
 3. ośrodek szkolenia i doskonalenia kadr w zakresie neurologii i psychiatrii,
 4. wysokospecjalistyczna placówka diagnostyki i lecznictwa w zakresie neurologii i zaburzeń psychicznych.

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest ośrodkiem naukowym specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, jak też przez konsultacje w warunkach ambulatoryjnych.

Zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w celu lepszego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludności oraz dalszego postępu nauki w zakresie psychiatrii, neurologii i dziedzin pokrewnych.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie zagadnień biologicznych, klinicznych i psychospołecznych związanych z zaburzeniami psychicznych i chorobami neurologicznymi,
 • opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju nauk z zakresu psychiatrii i neurologii, a także propozycji w zakresie wykorzystania krajowych i zagranicznych osiągnięć naukowych,
 • koordynowanie prac w zakresie psychiatrii, neurologii, neurochirurgii prowadzonych przez inne jednostki w ramach zawartych umów i porozumień,
 • upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych m.in. przez działalność wydawniczą, organizowanie konferencji naukowych, szkoleniowych,
 • podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników Instytutu oraz prowadzenie działalności szkoleniowej na zlecenie innych jednostek,
 • prowadzenie studium doktoranckiego i innych studiów podyplomowych w dziedzinach objętych statutową działalnością Instytutu,
 • kształcenie podyplomowe w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Instytucie,
 • opracowywanie i udostępnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w dziedzinach reprezentowanych przez Instytut,
 • opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i opinii dotyczących stanu i rozwoju opieki psychiatrycznej i neurologicznej oraz przystosowywanie ich wniosków do wdrażania w praktyce,
 • wykonywanie prac zleconych przez Ministra Zdrowia,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych (diagnostyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych) w formie świadczeń stacjonarnych, ambulatoryjnych oraz w formach pośrednich (oddziały dzienne, środowiskowe) w zakresie psychiatrii i neurologii oraz specjalności pokrewnych,
 • sprawowanie nadzoru merytoryczno-naukowego w zakresie i obszarze wyznaczonym przez Ministra Zdrowia lub obowiązujące w tym zakresie przepisy

Priorytetowe kierunki badań:

 • w zakresie neurologii
  • choroby naczyniowe oraz zaburzenia otępienne
  • czynniki ryzyka
  • epidemiologia
  • metody terapii i rehabilitacji
  • aspekty immunologiczne chorób ośrodkowego układu nerwowego
  • analiza DNA i inne badania molekularne w chorobach układu nerwowego
 • w zakresie uzależnień
  • epidemiologia
  • uwarunkowania psychospołeczne
  • mechanizmy neurobiologiczne
  • nowe metody terapii
 • w zakresie psychiatrii
  • zaburzenia psychiczne niepsychotyczne
  • epidemiologia
  • uwarunkowania psychospołeczne
  • nowe metody terapii i rehabilitacji
  • choroby afektywne i zaburzenia schizofreniczne
  • etiopatogeneza
  • nowe metody terapii i rehabilitacji
  • promocja zdrowia psychicznego
  • programy promocyjne i ocena ich efektywności

Działalność usługowa obejmuje: leczenie zaburzeń psychicznych i schorzeń neurologicznych, uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

W całodobowych i dziennych oddziałach klinik psychiatrycznych

 • diagnostyka, terapia i rehabilitacja:
  • zaburzeń schizofrenicznych (terapia, rehabilitacja, psychoedukacja, terapia rodzin)
  • zaburzeń afektywnych, w szczególności depresji
  • zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (choroba Alzheimera i inne)
  • zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości (psychoterapia)
  • zaburzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego, szczególnie schizofrenii i zaburzeń odżywiania (anoreksja)
  • osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (leków)

W całodobowych i dziennych oddziałach klinik neurologicznych

 • diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń neurologicznych, z uwzględnieniem:
  • chorób naczyniowych mózgu
  • stwardnienia rozsianego
  • chorób zwyrodnieniowych
  • chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  • padaczki
  • chorób prionowych
  • choroby Wilsona

W poradniach Przychodni Przyklinicznej:

 • wysokospecjalistyczne konsultacje i porady ze wszystkich dziedzin psychiatrii i neurologii
 • porady dla dzieci autystycznych i ich rodzin
 • psychoterapia i terapia rodzin
 • konsultacje dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • diagnostyka pre- i postnatalna defektów metabolicznych, aberracji chromosomowych i innych chorób genetycznych

Badania diagnostyczne

 • rezonans magnetyczny
 • tomografia komputerowa
 • badania izotopowe
 • EEG – pełny zakres badań
 • EMG
 • potencjały wywołane
 • poziom leków i innych substancji we krwi
 • płyn rdzeniowo-mózgowy
 • USG + Doppler
 • badanie przepływów, m.in. wewnątrzaszkowych
 • EKG, Holter
 • echo serca
 • badania neuropsychologiczne i psychologiczne
 • pełny zakres badań laboratoryjnych krwi i innych płynów ustrojowych

DYREKTOR INSTYTUTU Dr hab. Janusz Heitzman, Prof. IPiN

RADA NAUKOWA INSTYTUTU – Organ opiniodawczy i doradczy

Posiada prawa nadawania stopnia:

 • doktora nauk medycznych w zakresie psychiatrii, neurologii, neuropatologii, neuroradiologii i genetyki człowieka
 • nadawania stopnia doktora habilitowanego z psychiatrii, neurologii, neuropatologii i genetyki
 • występowania do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z wnioskami o nadanie tytułu profesora nauk medycznych

Przewodniczący Rady Naukowej w kadencji 2017-2021:

Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski

Wiceprzewodniczący:

Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN

prof. dr hab. Jacek Wciórka

Sekretarz:

Dr n.med. Tomasz Stępień

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w kadencji 20017-2021

1.

Dr hab. n. med. Marta Anczewska, Prof. IPiN

18 pracowników IPiN ze stopniem doktora habilitowanego oraz tytułem profesora

2.

Dr hab. n.med. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN

3.

Prof. dr hab. n .med. Marek Jarema

4.

Dr hab. n. med. Adam Kobayashi

5.

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

6.

Dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN

7.

Dr hab. n.med. Tomasz Litwin

8.

Dr hab. n. med. Piotr Maciejak

9.

Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel

10.

Dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski

11.

Prof. dr hab. n.med. Adam Płaźnik

12.

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

13.

Prof. dr hab. Joanna Seniów

14.

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki

15.

Dr hab. n. med. Piotr Świtaj

16.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka

17.

Dr hab. n. med. Adam Wichniak

18.

Prof. dr hab. n.med. Teresa Wierzba-Bobrowicz

1.

Dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Prof. IPiN – Dyrektor IPiN

4 członków Rady

przedstawicieli Dyrekcji IPiN

2.

Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz – Zastępca Dyrektora

3.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski – Zastępca Dyrektora

4.

Dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Prof. IPiN – Zastępca Dyrektora

1.

Dr n. med. Anna Bochyńska

2 pracowników IPiN ze stopniem doktora

2.

Dr n. med. Tomasz Stępień

1.

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

20 członków Rady Naukowej spoza IPiN powołanych przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. . (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 371)

2.

Prof. dr hab. n.med. Przemysław Bieńkowski

3.

Dr hab. n.med. Wiesław Jerzy Cubała

4.

Dr hab. n.med. Izabela Domitrz

5.

Prof. dr hab. n.med. Dominika Dudek

6.

Dr n. med. Małgorzata Gałązka-Sobotka

7.

Dr hab. n.med. Agnieszka Gmitrowicz

8.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

9.

Dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski

10.

Prof. dr hab. n.med. Anna Kostera-Pruszczyk

11.

Dr hab. n.med. Ewa Krzystanek

12.

Prof. dr hab. n.med. Stanisław

Kwiatkowski

13.

Prof. dr hab. n.med. Irena Nalepa

14.

Dr hab. n.med. Andrzej Potemkowski

15.

Dr hab. n.med. Robert Pudlo

16.

Prof. dr hab. n.med. Konrad Rejdak

17.

Prof. dr hab. n.med. Joanna Rymaszewska

18.

Prof. dr hab. n.med. Jerzy Samochowiec

19.

Prof. dr hab. n. hum. Jan Tylka

20.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

KOLEGIUM – Organ doradczy Dyrektora Instytutu w sprawach:

 • działalności naukowej,
 • praktyki klinicznej,
 • działalności gospodarczo-administracyjnej.

          Skład:

 • kierownicy klinik i oddziałów,
 • kierownicy działów technicznych i administracyjnych,
 • reprezentanci związków zawodowych,
 • osoby zaproszone przez Dyrektora IPiN

Instytut posiada majątek trwały o łącznej wartości netto 130 246 625,02 PLN*, na który składają się:

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) – 36 730 533,24 PLN

b) budynki i budowle – 79 008 505,92 PLN

c) urządzenia techniczne i maszyny oraz aparatura medyczna – 430 781,20 PLN

d) środki transportu – 80 694,48 PLN

e) inne środki trwałe – 1 400 492,27 PLN

*Stan na dzień 30.06.2017

Jawne dokumenty finansowe:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2) Bilans.

3) Rachunek zysków i strat.

4) Zestawienie zmian w kapitale własnym.

5) Rachunek przepływów pieniężnych.

6) Informacja dodatkowa.

Pracownicy naukowi wdł. stopni i tytułów naukowych *
Profesorowie
Tytuł/stopień naukowy Nazwisko i Imię Stanowisko Klinika/Zakład

 

 

Zamieszczone 14.09.2017 r.

Prezentacja publiczna założeń projektu dotyczącego cyfryzacji zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC. Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu digitalizacyjnego zasobów Instytutu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 28. września 2017 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Neuropatologii piętro V, sala 510 w siedzibie Instytutu Psychiatrii i Neurologii  w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: tstepien@ipin.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27. września 2017 r. o godz. 15.00 W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

 

Zamieszczone 23.11.2016 r.

Prezentacja publiczna założeń projektu „Digital Brain – Cyfrowy bank mózgów” dotyczącego cyfryzacji zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu digitalizacyjnego zasobów Instytutu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Prezentacja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Dużej Sali Konferencyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa. Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: mierzeje@ipin.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2016 r., godz. 16.00. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy). Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Komunikat

Informacja o zakończeniu otwartego naboru partnera ponadnarodowego do realizacji projektu wdrażanego w ramach priorytetu Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na podstawie par. 28 a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) informuje,że w wyniku postępowania w sprawie wyłonienia partnera ponadnarodowego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Komisja powołana w składzie: Dr hab. n. hum. Maryla Sawicka- kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN Mgr Anna Stołowska- kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej IPiN Mgr Katarzyna Charzyńska- asystent, IPiN Na podstawie oceny złożonej oferty rekomenduje do dalszych negocjacji i zawarcia umowy partnerskiej następującą organizację: ” NAVIGO, Health and Social Care Community Interest Company (Wlk. Brytania) NAVIGO, Health and Social Care Community Interest Company jako jedyna organizacja złożyło ofertę w ramach otwartego naboru partnera ponadnarodowego.

Uzasadnienie: Powyższa organizacja uzyskała ponad 3/4 maksymalnej punktacji oraz co najmniej 1/2 maksymalnej ilości punktów w każdej z kategorii podlegającej ocenie. NAVIGO, Health and Social Care Community Interest Company (Wlk. Brytania) podsiada doświadczenie i zasoby gwarantujące współpracę w projekcie w zakresie przewidzianym w ogłoszeniu.

Przygotowano pisemną informację ze sposobu wyboru partnera, dokumentującą sposób wyboru partnera. Uzgodniono podział zadań w projekcie. Projektodawca będzie odpowiedzialny za proces rekrutacji uczestników, realizację zadań związanych z zatrudnianiem uczestników projektu, przeprowadzenie badań oceniających skuteczność programu oraz organizację konferencji podsumowującej projekt. Partner będzie odpowiedzialny za opracowanie programu części szkoleniowej projektu. Partner zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach Partnerstwa mających na celu przygotowanie wniosku i realizację Projektu oraz stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami. Instytut Psychiatrii i Neurologii zastrzega sobie możliwość odstąpienia od składania wniosku w partnerstwie oraz od zawarcia umowy o partnerstwie, na każdym etapie toczącego się postępowania związanego z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Informacje Adresowe


Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie
Adres: Aleja Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, POLSKA

http://www.ipin.edu.pl
e-mail: ipin@ipin.edu.pl

NIP 5250009387 REGON 000288509